Įrašai, filtruoti pagal datą: Gruodis 2015
19 Sausio 09, Trečiadienis 16:42

Darželio darbo laikas

Informuojame, kad nuo 2019 m sausio 2 dienos keičiasi darželio darbo laikas. Darželis dirbs nuo 7:00 val. iki 18:00 val.

Paskelbtas Naujienos
19 Sausio 09, Trečiadienis 16:40

Trys karaliai „Smalsutyje“

Sausio 7 d. „Smalsučio" darželio bendruomenę aplankė Trys karaliai. Jie aplankė visų grupių vaikučius, visus darbuotojus, primindami, kad jau baigėsi šventinis Kalėdų laikotarpis, ir linkėdami gerų, sveikų metų. Paskui sukvietė visus į salę prie eglutės. Salėje vaikai pašoko, padainavo ir pasakę „AČIŪ, EGLUTE", su ja atsisveikino.

Paskelbtas Naujienos
18 Gruodis 21, Penktadienis 09:54

2% Parama

Mieli Tėveliai

Mums visiems rūpi vaiko savijauta, jo saugumas ir ugdymas. Tikimės abipusio supratimo ir geranoriško bendravimo.

Laukiame Jūsų prasmingų pasiūlymų arba tiesiog vertinimų.

Kviečiame padėti vaikui gerai jaustis darželyje ir kartu kurti jaukią ir džiugią aplinką.

Visiems visiems suprantantiems ir jaučiantiems mūsų džiaugsmus ir rūpesčius nuoširdžiai DĖKOJOJAME Jums už materialinę paramą lopšeliui-darželiui.

O už suteiktą paramą mes labai dėkingi.

Tikime, kad ir šiais metais mus remsite ir kartu ieškosime naujų rėmėjų.

Parama Norintiems paremti mūsų darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GVP.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui - darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtinimą prašymo formą FR0512. Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. Apie gautų pinigų panaudojimą kasmet tėvai išsamiai informuojami.

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio rajono Dembavos vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 190388660
Adresas: Veteranų g. 19 Dembava, Panevėžio rajonas
a.s.: LT 594010041200110965 DnB

Formą FR0512 galite parsisiųsti paspaudę nuorodą žemiau:

FR0512 FORMA

Norėdami pildyti MXFD formato deklaracijų formas kompiuteriniu būdu pirmiausia reikia savo kompiuteryje įdiegti nemokamą programinę įrangą ABBYY eFormFiller. Ją galite atsisiųsti iš VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainės http://deklaravimas.vmi.lt. Svetainėje taip pat rasite informaciją apie šios programinės įrangos įdiegimą savo kompiuteryje

Dėkojame visiems, parėmusiems mūsų įstaigą.

Administracija

Paskelbtas Informacija
18 Gruodis 20, Ketvirtadienis 17:00

Ikimokyklinis ugdymas

 

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS"

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų.
 • Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Ketindami laisti vaiką į ugdymo įstaigą, tėvai globėjai turi pateikti prašymą įstaigos vadovui.
 • Priimant vaiką pasirašoma tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinio ugdymo grupę, turi būti pasirašoma nauja mokymo sutartis.
 • Vaikai ugdomi keturiose grupėse: ikimokyklinio ugdymo „Žirniukų“ 1 – 2 metų vaikų grupė; ikimokyklinio ugdymo „Meškiukų“ 2 – 3 metų vaikų grupė;ikimokyklinio ugdymo „Kiškiukų“ 3 – 4 metų vaikų grupė; ikimokyklinio ugdymo „Švelnukų“ 4 – 5 metų vaikų grupė.
 • Ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas – 10.30 val. (7.00 – 17.30). Vienos ikimokyklinio ugdymo grupės darbo laikas –11.00 val. (7.00 – 18.00).
 • Vaikų ugdomoji veikla organizuota pagal – Ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė gamtos apsuptyje“, patvirtinta Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-66. Vaikų maitinimas ir poilsis - organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93.
 • Visas ugdymo procesas orientuotas į vaiką ir jo poreikių tenkinimą: norą pažinti suprastį pasaulį, suprasti gyvąją ir negyvąją gamtą, susipažinti su socialiniais reiškiniais, galimybe mylėti, būti mylimam, išklausytam ir suprastam, patenkinti norą ugdytis, judėti ir žaisti, gyventi ir augti saugioje socialinėje aplinkoje, tiesiogiai stebėti žmones, įvairius gyvūnus, paukščius, augalus, bei gebėjimas natūraliai bendrauti.
 • Pedagogai, planuodami grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius ir grupės specifiką. Ugdymo turinys įgyvendinamas visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką, lopšelio-darželio kieme, bendraujant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.
 • Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami programos įgyvendinimo laikotarpiu nuolat - įvairiais metodais ir būdais.
 • Pirminis vaiko pažinimas prasideda nuo pokalbio su tėvais (globėjais) apie vaiką. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus.
 • Pedagogai vertina vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaikų pasiekimų žingsnelį ir numato silpniau išreikštus gebėjimus. Tėvų (globėjų) ir pedagogų vertinimo įrodymai (pavyzdžiai) apie vaiko pasiekimus kaupiami pasiekimų aplanke.
 • Vaiko pasiekimų įrodymai analizuojami lapkričio ir balandžio mėnesiais arba sukaupus pakankamą vaiko pasiekimų aplanką.
 • Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina grupės pedagogas kartu su logopedu.
 • Apie vaikų padarytą pažangą tėvai (globėjai) informuojami individualiuose pokalbiuose ir elektroniniame dienyne.
 • Įgyvendinus programą, grupės pedagogas (-ai) atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir pokalbio metu perduoda vaiko aplanką priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
Paskelbtas Informacija
18 Gruodis 20, Ketvirtadienis 16:45

INFORMACIJA

Informuojame, kad gruodžio 27, 28 d. darželis dirbs iki 18:00 val, 31 d. - iki 17:30 val.

Paskelbtas Naujienos
18 Gruodis 20, Ketvirtadienis 16:32

Priešmokyklinis ugdymas

 

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS"

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinė grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 7-17.30 val. (10.30 val.).

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Išskyrus atvejus, kai vaikui reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus.

Vaikams sudarytos sąlygos poilsiui.

Grupėje dirba:

 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jovita Niauronienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
 • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Širmulienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
 • auklėtojos padėjėja Rita Ochmanienė.

Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus.

Priešmokyklinė grupė dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

Programos minimali trukmė – 640 valandų. Ugdomoji veikla planuojama pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo turinio plano formą. Grupės dienynas sudarytas elektroninio dienyno duomenų pagrindu.

Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Dembavos progimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką. Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, kurie kviečiami tris kartus per mokslo metus. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms pildoma pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d..

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Paskelbtas Informacija
18 Gruodis 20, Ketvirtadienis 11:27

Kad būtų lengviau pasilikti

Mes, tėvai, privalome ne tik apsaugoti vaikus nuo gyvenimo sunkumų, bet padėti juos įveikti ir augti.

Paskelbtas Skaidrės

 

Filosofija

Filosofija

Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. (Kornejus Čiukovskis).

Vizija

Vizija

Saugus, atviras, smalsus darželis gamtoje, kuriame gera augti.

Misija

Misija

Stiprinanti bendruomenės ir darželio sąveiką, užtikrinant vaikų ugdymosi kokybę ir sveikatos stiprinimą. Sudaranti sąlygas atsiskleisti vaikų gebėjimams, tėvų lūkesčiams. Skirianti didelį dėmesį vaikų ir suaugusiųjų santykiams, bendradarbiavimo su tėvais ypatumams. Gerinanti socialinių paslaugų kokybę. Plėsti bendradarbiavimo erdvę.

Darželio daina

Darželio daina

Mūs darželis ant kalnelio,
Ant kalnelio balto, žalio,
Tarp medelių tarp gėlių,
Atsidžiaugt juo negaliu!

Tas darželis prie upelio,
Prie upelio žydro, žalio,
Tarp medelių, tarp gėlių
Atsidžiaugt juo negaliu!

Vesk, tėveli, į darželį
Savo mylimą sūnelį,
Kai užaugsiu, šia gatve
Aš sugrįšiu pas tave.

Vesk, mamyte, į darželį
Savo mylimą dukrelę,
Kai užaugsiu, šia gatve
Aš pareisiu pas tave.

Mūs darželis pražydėjo,
Pilnas saulės, pilna vėjo,
Pilna krykščiančių vaikų,
Mano mylimų draugų.

(Sigitas Geda)

Paskelbtas Informacija
18 Gruodis 18, Antradienis 17:11

Darbuotojai

Ramutė Adomavičė

Ramutė Adomavičė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Išsilavinimas: Aukštasis,

Panevėžio kolegiją ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Magistrinis 

Šiaulių universitetas

Darželyje dirba nuo: 2012 m.

Pedagoginis stažas: 7 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Inga Širmulienė

Inga Širmulienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė/ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Išsilavinimas: Aukštasis

Bigė Panevėžio kolegiją

Darželyje dirba nuo: 2013 m.

Pedagoginis stažas: 6,04m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Agnė Jašinskienė

Agnė Jašinskienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Išsilavinimas: Bakalauras

Bigė Panevėžio kolegija ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Darželyje dirba nuo: 2019 m.

Pedagoginis stažas: 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Živilė Dulkienė

Živilė Dulkienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Išsilavinimas: Aukštasis

Baigė Panevėžio kolegiją

Baigė Vilniaus pedagoginį universitetą

Darželyje dirba nuo: 2012 m.

Pedagoginis stažas: 7,10 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Vita Želnytė

Vita Želnytė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis

Mokosi Panevėžio kolegiją ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Darželyje dirba nuo: 2019 m.

Pedagoginis stažas: 0,03

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Jovita Niauronienė

Jovita Niauronienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Priešmokyklinės grupės mokytoja metodininkė

Išsilavinimas: Aukštasis

Baigė Šiaulių universitetą

Darželyje dirba nuo: 2010 m.

Pedagoginis stažas: 21,03 m.

Priešmokyklinės grupės mokytoja metodininkė

Birutė Čeriaukienė

Birutė Čeriaukienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Išsilavinimas: Aukštasis

Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos m-kla

Baigė Klaipėdos universitetą

Darželyje dirba nuo: 2008 m.

Pedagoginis stažas: 35,05 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Sandra Šiaulė

Sandra Šiaulė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Išsilavinimas: Aukštasis

Baigė Šiaulių universitetą

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Pedagoginis stažas: 2,03m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Rasa Belazarienė

Rasa Belazarienė

Logopedė
Informacija

Informacija

Pareigos: Logopedė

Išsilavinimas: Aukštasis

Baigė Šiaulių universitetą

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Pedagoginis stažas: 3,02 m.

Logopedo pareigybės aprašas

Vida Nuobarienė

Vida Nuobarienė

Meninio ugdymo mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Metodininkė meninio ugdymo mokytoja

Išsilavinimas: Spec. vidurinis

Baigė Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos m-kla

Darželyje dirba nuo: 1991 m.

Pedagoginis stažas: 43

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Anžela Kotova

Anžela Kotova

Specialistas
Informacija

Informacija

Pareigos: Judesio korekcijos specialistas

Išsilavinimas: magistras

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Judesio korekcijos specilisto pareigybės aprašas

Kristina Šukienė

Kristina Šukienė

Vaikų maitinimo organizatorė
Informacija

Informacija

Pareigos: Vaikų maitinimo organizatorė

Išsilavinimas:

Baigė

Darželyje dirba nuo: 2011 m.

Vaikų maitinimo organizatoriaus pareigybės parašas

Vaida Triabienė

Vaida Triabienė

Mokytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Mokytoja 

Darželyje dirba nuo: 2020 m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas

Anžela Kosovą

Anžela Kosovą

Judesio korekcijos specialistė
Informacija

Informacija

Pareigos: Judesio korekcijos specialistė

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Dokumentų tvarkytojo pareigybės aprašas

Aistė Vareikaitė

Aistė Vareikaitė

Dokumentų tvarkytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Dokumentų tvarkytoja

Darželyje dirba nuo: 2019 m.

Dokumentų tvarkytojo pareigybės aprašas

Janina Juškienė

Janina Juškienė

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Darželyje dirba nuo: 2004 m.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Žydronė Keliuotienė

Žydronė Keliuotienė

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Darželyje dirba nuo: 2008

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Lidija Mažylienė

Lidija Mažylienė

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Darželyje dirba nuo:  2007 m.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Rita Ochmanienė

Rita Ochmanienė

Ikimokyklinio/priešmokykliio ugdymo mokytojo padėjėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Darželyje dirba nuo: 2005 m.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Vlada Sadauskienė

Vlada Sadauskienė

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Darželyje dirba nuo: 2008 m.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Laura Klevinytė-Magdych

Laura Klevinytė-Magdych

Virėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Virėja

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Virėjo pareigybės aprašas

Rita Zimaitienė

Rita Zimaitienė

Vyrėjo padėjėja, skalbėja
Informacija

Informacija

Pareigos: Vyrėjos padėjėja, skalbėja

Darželyje dirba nuo: 2012 m.

Virėjo padėjėjo pareigybės aprašas

Skalbėjo pareigybės aprašas

Vilija Ambraškienė

Vilija Ambraškienė

Kiemsargis, valytoja
Informacija

Informacija

Pareigos: Kiemsargis

Valytojas

Darželyje dirba nuo: 2018 m.

Kiemsargio pareigybės aprašas

Kiemsargio pareigybės aprašas

Laimutis Gečys

Laimutis Gečys

Darbininkas
Informacija

Informacija

Pareigos: Darbininkas

Darželyje dirba nuo: 2017 m.

Darbininko pareigybės aprašas

Paskelbtas Informacija

Rekvizitai

Renginių Kalendorius

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
16
17
21
22
23
24
25
26
27

Renginiai

Nėra artimiausio renginio!
Nėra renginio atvaizdavimui
Top
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "X" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos puslapyje Privatumo politika.