Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 120 svečiai (-ių) ir narių nėra

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS"

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

  Priešmokyklinė grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 7 – 17.30 val. (10.30 val.).
  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.
  Nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Išskyrus atvejus, kai vaikui reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
  Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus. Vaikams sudarytos sąlygos poilsiui.
  Grupėje dirba:
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jovita Niauronienė - išsilavinimas aukštasis, turi vyr. auklėtojos kvalifikaciją;
  • auklėtoja metodininkė Dalia Dausienė - išsilavinimas aukštasis;
  • auklėtojos padėjėja Rita Ochmanienė. Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus.
  Priešmokyklinė grupė dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
  Programos minimali trukmė – 640 valandų.
  Ugdomoji veikla planuojama pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo turinio plano formą. Grupės dienynas sudarytas elektroninio dienyno duomenų pagrindu.
  Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Dembavos progimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką.
  Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.
  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.
  Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, kurie kviečiami tris kartus per mokslo metus. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms pildoma pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d..

   

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO APRAŠAS
Skaityti 2488 kartai
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Darželis