Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 42 svečiai (-ių) ir narių nėra

Logopedas

 

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo bei kitus sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais, ugdytinių tėveliais, Pedagogine psichologine tarnyba, juos šalinti.   
Vaikų kalba tikrinama du kartus metuose: Rugsėjo - spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba individualiai ir pogrupiais pagal sutrikimų rūšį.
Logopedo darbo grafikas:
Pirmadienis            Antradienis        Trečiadienis         Ketvirtadienis        Penktadienis
7.45-15.30 val.    7.45-15.30 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.
Konsultacijos tėvams  teikiamos suderinus asmeniškai.
Specialųjį ugdymą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka skiria lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į vaiko poreikius ir tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus. Asmens specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendrai nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau ...

Mokestis

Mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-241 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPENDIMO NR. T-222 „SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ

 

Skaityti daugiau ...

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI (2012-03-05)

info-iconKonkursas auklėtojo  pareigoms užimti.
Darbo pobūdis: Auklėtojo funkcijos:
•organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
•sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);
•inicijuoti ir/ ar dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
•auklėtojas privalo užtikrinti savo darbo kokybę;
•saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą;

Skaityti daugiau ...

Darbo užmokestis


PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2018-01-02 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, sekretorius-raštvedys, dokumentų tvarkytojas)td> 5,75 703,72
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 10,36 629,90
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 616,13
Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, judesio korekcijos specialistas, virėjas, virėjo padejėjas, skalbėjas, kiemsargis, darbininkas, valytojas) 9,5 439,48

PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2017-09-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, sekretorius-raštvedys, dokumentuotojas)td> 5,75 720.47
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 10,36 609,00
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 606,82
Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, judesio korekcijos specialistas, virėjas, virėjo padejėjas, skalbėjas, kiemsargis, darbininkas, valytojas) 9,5 415,40

PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2017-02-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, vaikų maitinimo organizatorius, sekretorius-raštvedys, dokumentuotojas)td> 4,75 540.34
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 8,74 614,24
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 748,72
Aptarnaujantis personalas (auklėtojo padėjėjas, virėjas, virėjo padėjėjas, skalbėjas, kiemsargis, darbininkas, sargas, valytojas) 10,25 419,12

PareigybėEtataiVidutinis darbo užmokestis 2016-01-01 (bruto) eurai
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui direktoriaus pavaduotojas ūkio klausimams, buhalteris, dietologas, sekretorius-raštvedys, archyvaras)td> 4,75 642,57
Aukletojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas 7,05 622,40
Kiti pedagoginiai darbuotojai (logopedas, meninio ugdymo pedagogas)/td> 1,5 727,15
Aptarnaujantis personalas (aukletojo padejejas, virejas, virejo padejejas, skalbejas, kiemsargis, darbininkas, sargas) 8,75 384,29/td>
Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6