Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 104 svečiai (-ių) ir narių nėra

Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami į Dembavos lopšelį-darželį „Smalsutis“ vadovaujantis Panevėžio rajono  savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybėsugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarka“ ir Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ nuostatais patvirtintais Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 134 (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-171)

Failai parsisiuntimui

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRAŠYMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ


PRAŠYMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

Skaityti daugiau ...

Mokestis

Mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-241 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPENDIMO NR. T-222 „SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ

 

Skaityti daugiau ...

Savivalda

Ištrauka iš Dembavos vaikų lopšelio - darželio nuostatų:

  • Pedagogų taryba yra lopšelio - darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi institucijoje dirbantys pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.
  • Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
  • Pedagogų tarybos sekretorius renkamas iš pedagogų tarybos narių vieneriems mokslo metams.
  • Atskiriems profesinio ugdymo klausimams spręsti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai gali steigti atskiras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinio darbo grupes.

Pedagogų taryba:

  • svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
  • svarsto lopšelio – darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai, ugdymo programų įgyvendinimo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
  • ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;
  • kartu su bendrosios praktikos slaugytoja, auklėtojų padėjėjomis, sanitarėmis – auklėmis svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), korekcijos, mitybos klausimus;
  • svarsto institucijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (Vaikystės pedagogikos, metodinių centrų ir kt.);
  • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.
Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6