Darzeliui50

Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

Įmonės kodas 190388660

Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., LT-38175 Panevėžio r.

Telefonas: (8 45) 59 43 69

El. paštas: dembavald@gmail.com

 

Kas naršo:

Dabar svetainėje 63 svečiai (-ių) ir narių nėra

Vaikų Darželis - Lopšelis

Vaikų Darželis - Lopšelis "Smalsutis"

Priešmokyklinis ugdymas

DEMBAVOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SMALSUTIS"

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

  Priešmokyklinė grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 7-17.30 val. (10.30 val.).

  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).
  Nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Išskyrus atvejus, kai vaikui reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
  Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus.
  Vaikams sudarytos sąlygos poilsiui.

  Grupėje dirba:
  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jovita Niauronienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Širmulienė – išsilavinimas aukštasis, turi mokytojo metodininko kvalifikaciją;
  • auklėtojos padėjėja Rita Ochmanienė.
  Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus.

  Priešmokyklinė grupė dirba pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

  Programos minimali trukmė – 640 valandų.
  Ugdomoji veikla planuojama pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo turinio plano formą. Grupės dienynas sudarytas elektroninio dienyno duomenų pagrindu.
  Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal Dembavos progimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką.
  Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.
  Vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.
  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.
  Du kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, kurie kviečiami tris kartus per mokslo metus. Rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms pildoma pagal Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis" direktoriaus įsakymu patvirtintą formą iki birželio 5 d..

   

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO APRAŠAS
Skaityti daugiau ...

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

Ilona Eivė

Nariai

Tėvai:

Nerijus Gricius

Grucytė-Užgienė Miglė

Viržaitis Andrius

Darbuotojai:

Inga Širmulienė

Sadauskienė Vlada

 

Skaityti daugiau ...

Logopedas

 

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo bei kitus sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais, ugdytinių tėveliais, Pedagogine psichologine tarnyba, juos šalinti.   
Vaikų kalba tikrinama du kartus metuose: Rugsėjo - spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba individualiai ir pogrupiais pagal sutrikimų rūšį.
Logopedo darbo grafikas:
Pirmadienis            Antradienis        Trečiadienis         Ketvirtadienis        Penktadienis
7.45-15.30 val.    7.45-15.30 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.    7.45-11.45 val.
Konsultacijos tėvams  teikiamos suderinus asmeniškai.
Specialųjį ugdymą Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka skiria lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba, atsižvelgdama į vaiko poreikius ir tėvams (ar vaiko globėjams) sutikus. Asmens specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertina lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija ar Pedagoginė psichologinė tarnyba Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bendrai nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau ...

Darželis

There are no image inside folder: images/joomgallery/details/darzelis_6